user_mobilelogo

Zeszyty „Nautologii" ukazują się nieprzerwanie od 1957 r. i skupiły na swych łamach ponad 650 autorów – zarówno pracowników naukowych z różnych dziedzin wiedzy morskiej oraz praktyków. W zeszytach znajdują się artykuły, referaty, materiały przedrukowane opatrzone komentarzem, materiały archiwalne opatrzone komentarzem i przypisami, głosy polemiczne, krótkie przyczynki autorskie zamieszczone w działach: materiały, noty, dokumentacja, przemówienia, bibliografie, sprawozdania z konferencji, sympozjów, posiedzeń, listy do redakcji, recenzje, biografie, nekrologi i wspomnienia pośmiertne oraz kronika.

Kolegium redakcyjne Nautologii

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Bolesław Hajduk
Sekretarz redakcji: dr Ryszard Mielczarek
Członkowie kolegium:


prof. dr hab. Andrzej Ceynowa,
prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda,
prof. dr hab. Andrzej Groth,
dr inż. Jerzy Litwin, prof.
dr hab. Zbigniew Machaliński,
prof. dr hab. Marian Mroczko,
prof. dr hab. Ma rcin Pliński,
dr Ryszard Techman,
prof. dr hab. Jerzy Trzoska,
prof. dr hab. Elżbieta Marszałek,
kmdr prof. dr hab. inż. Cezary Specht,
prof. dr hab. Adam Weintrit

"Nautologia" na liście czasopism punktowanych 2016

Zeszyty naukowe "Nautologia" znajdują się w wykazie czasopism naukowych z dnia 23 grudnia 2015 r., który będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2016 r. Pełny wykaz punktowanych czasopism naukowych znajdziesz na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Zeszyty naukowe "Nautologia" znajdują się w części B.

Za publikację w "Nautologii" przyznawane są 4 punkty.

 

Publikacja na łamach "Nautologii"

Wszystkie artykuły, które ukazują się w Zeszytach mają charakter naukowy. Autorzy mogą nadsyłać swoje publikacje do Redakcji do końca marca danego roku.

Redakcja przyjmuje materiały opracowane w edytorze tekstowym, w postaci elektronicznej z wydrukiem. Ilustracje prosimy przygotować zgodnie z wymogami polografii w osobnych plikach graficznych (min. 300 DPI) ze wskazaniem miejsca ich zamieszczenia w tekście. Nadesłane opracowania powinny być opatrzone w przypisy opracowane zgodnie z ustalonymi wymogami. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Redakcja przyjmuje wyłącznie opracowanie dotąd nieopublikowane. Po zaakceptowaniu przez Kolegium Redakcyjne "Nautologii" materiał nadesłany przez Autora zostanie zamieszczony w "Nautologii".

 

Licencja

Licencja Creative Commons      

Artykuły i materiały czasopisma Nautologia dostępne są na licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe