user_mobilelogo

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA

NAUTOLOGICZNEGO (zał. 1957)


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polskie Towarzystwo Nautologiczne, zwane w dalszych postanowieniach statutu "Towarzystwem", jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Gdynia.

§ 3

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków i jest wykonywana na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 4

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Towarzystwa jest inicjowanie, prowadzenie i popieranie badań oraz popularyzacja wiedzy z zakresu nautologii, czyli historii rozwoju żeglugi, portów, handlu morskiego, budownictwa okrętowego, kultury morskiej i innych dziedzin związanych z morzem, a także wpływu tych czynników na kształtowanie się dziejów społeczeństw, szczególnie polskiego.

§ 6

Cele określone w § 5 Towarzystwo realizuje przez:

a)      badawczą i popularyzatorską pracę członków - samodzielną, w zespołach i komisjach problemowych,

b)      tworzenie komisji problemowych oraz zespołów a także oddziałów terenowych działających według swych regulaminów,

c)  organizowanie (współorganizowanie) sesji i konferencji naukowych i popularno-naukowych, także
o charakterze interdyscyplinarnym,

d)     działalność wydawniczą,

e)      gromadzenie księgozbioru i dokumentów z zakresu nautologii,

f)       współpracę z instytutami naukowymi, gospodarczymi, społecznymi i administracyjnymi w kraju i zagranicą,

g)      pozyskiwanie nowych członków zwyczajnych i wspierających, a także sponsorów określonych przedsięwzięć.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) korespondentów,

c) wspierających,

d) honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, który pragnie wnieść wkład pracy naukowej lub społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa. Pisemna deklaracja o przystąpieniu do Towarzystwa zawierać powinna podpisy dwóch członków, jako wprowadzających.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa lub uprawnionego przez Zarząd organu oddziału terenowego.

§ 9

1. Członkiem korespondentem może być każda osoba fizyczna zainteresowana współpracą naukową z Towarzystwem, a niebiorąca udziału w jego pracach organizacyjnych.

2. Postanowienia § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 10

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do świadczenia określonej pomocy materialnej dla poparcia działalności Towarzystwa.

§ 11

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

a)      czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

b)      korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa oraz uczestniczenia w pracach, sesjach, zebraniach naukowych i organizacyjnych,

c)      zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

2. Członkom korespondentom i członkom wspierającym przysługują jedynie uprawnienia wymienione w ust. 1 b) i c).

§ 13

1. Członkowie są zobowiązani do:

a)      aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,

b)      przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

c)      regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Członków wspierających, dotyczy tylko ust. l c, a członków korespondentów § 13 nie dotyczy w całości.

§ 14

1. Członkostwo wygasa przez:

a)      dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie,

b)      skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia obowiązującej składki przez okres jednego roku,

c)      wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

d)     skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

e)      zgon członka lub likwidację – instytucji członka wspierającego.

2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Towarzystwa. Od decyzji w tej sprawi e służy odwołanie do Walnego Zebrania.

3. Zarząd może też zawiesić prawa członkowskie osoby, w stosunku, do której toczy się postępowanie Sądu Powszechnego lub Koleżeńskiego, do chwili ostatecznego wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia sprawy.

Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 15

1. Władzami Towarzystwa są:

a)      Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

b)      Zarząd Towarzystwa,

c)      Komisja Rewizyjna,

d)     Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata. Zarząd Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński konstytuują się na swych pierwszych posiedzeniach po wyborach.

 

A. Walne Zebranie członków Towarzystwa

§ 16

1. Walne Zebranie członków Towarzystwa jest jego najwyższą władzą.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 17

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

a)      uchwalenie zmian w statucie Towarzystwa,

b)      ustalenie ogólnych kierunków działalności Towarzystwa,

c)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,

d)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

f)  rozpatrywanie wniosków, zgłoszonych Zarządowi Towarzystwa przez członków Towarzystwa lub ich zespoły(komisje itp.) nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania, oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

g)      zatwierdzanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,

i)   rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach skreślenia z listy członków w przypadkach przewidzianych w § 14.

§ 18

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej jeden raz na dwa lata, z tym że zebranie odbywane z upływem kadencji ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.

2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

a)      na podstawie uchwały Zarządu,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku, albo podjęcia takiej uchwały.

3. Tematem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być tylko sprawy wskazane we wniosku o jego zwołanie.

§ 20

W Walnym Zebraniu udział biorą:

a)      z głosem decydującym - członkowie honorowi i zwyczajni Towarzystwa,

b)      z głosem doradczym - członkowie wspierający, korespondenci i inne osoby zaproszone na zebranie.

§ 21

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. Do ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków upoważnionych do głosowania; wymóg ten nie ma jednakże zastosowania, jeśli zebranie odbywa się w drugim terminie, w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków upoważnionych, niezależnie od liczby ich obecności.

Głosowanie jest jawne - chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej. Obrady Walnego Zebrania toczą się według ustalonego przez Zebranie regulaminu. Dotyczy to także wyboru władz.

 

B. Zarząd Towarzystwa

§ 22

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 9-15 osób, w tym: przewodniczący, 2 jego zastępców, sekretarz, skarbnik, naczelny redaktor wydawnictw Towarzystwa oraz pozostali członkowie w liczbie 3-9.

2. W wypadku zdekompletowania się składu wybranego Zarządu, Zarząd może dokooptować brakujących członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

a)      kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa w okresach między Walnymi Zebraniami,

b)      reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

c)      realizacja uchwał Walnego Zebrania,

d)     ustalanie planów działania oraz budżetu Towarzystwa, a także opracowywanie sprawozdań z ich wykonania,

e)      powoływanie Rady Naukowej Towarzystwa, jego zespołów, komisji problemowych, zatwierdzania ich regulaminów, oraz nadzorowanie ich działalności,

f)       kierowanie działalnością wydawniczą Towarzystwa,

g)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

h)      zwoływanie Walnych Zebrań.

§ 24

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

2. Organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin ustalony przez Zarząd.

 

C. Komisja Rewizyjna.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli finansowej i merytorycznej Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie do dwóch osób.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)   kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa i opłacania składek członkowskich,

b)  składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c)      przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,

d)     uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 27

1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.

 

D. Sąd Koleżeński.

§ 28

1. Sąd Koleżeński składa się z 7-8 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Sąd Koleżeński może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie do dwóch członków.

§ 29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa przez członków, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności statutowej Towarzystwa.

§ 30

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym.

2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a)      upomnienie,

b)      zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od pół roku do dwóch lat ,

c)      wykluczenie z Towarzystwa.

3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni. Odwołanie rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie, którego orzeczenie jest ostateczne.

4. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie członków Towarzystwa.

Rozdział V

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 31

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Towarzystwa składają się;

a)      wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

b)      wpływy z działalności statutowej,

c)      dotacje,

d)     zapisy i darowizny,

e)      wpływy z ofiarności publicznej,

f)       wpływy z majątku Towarzystwa.

§ 32

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa podpisują dwie osoby: przewodniczący lub wiceprzewodniczący z jego upoważnienia i skarbnik. Do ważności innych pism i dokumentów w sprawach Towarzystwa wymagane są dwa podpisy: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i sekretarza lub upoważnionego członka Zarządu.

3. Cały dochód z działalności Towarzystwa przeznacza się na realizację celów statutowych.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 33

1.Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.


 Pobierz Statut PTN