user_mobilelogo

XXVI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

XXVI Walne Zebranie odbędzie się w dniu 22 października 2016 r. w siedzibie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni o godzinie 11:00. Wszystkich członków PTN serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

slideshow-bottom

 

XXV Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

XXV Walne Zebranie odbyło się w dniu 18 października 2014 r. w siedzibie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Porządek zebrania był następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie gości - Przewodniczący PTN kpt. ż.w. prof. zw. dr Daniel Duda

2. Złożenie kwiatów pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego.

3. Wybór przewodniczącego zebrania, komisji mandatowej i skrutacyjnej.

4. Nadanie tytułów Honorowy Członek PTN i inne wyróżnienia.

5. Wykład.

6. Wystąpienie przewodniczącego PTN - prof. Daniela Dudy.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTN, Sądu Koleżeńskiego.

8. Dyskusja - wybór Zarządu PTN, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

 

Zebranie swoją obecnością uświetniła podsekretarz stanu w sprawach gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pani prof. UG, dr hab. Dorota Pyć.

Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTN kpt. ż.w. prof. zw. dr Daniel Duda serdecznym przywitaniem przybyłych osób. Prowadzenie Walnego Zebrania przekazano Wiceprezesowi Zarządu Witoldowi Kuczorskiemu. Następnie liczne gratulacje z okazji jubileuszu pracy przyjął Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego (NMM) w Gdańsku dr inż. Jerzy Litwin. Został uhonorowany Medalem Pamiątkowym Armii Krajowej oraz Krzyżem Zasługi Związku Piłsudczyków RP. Prof. dr Daniel Duda przekazał na ręce Dyrektora NMM dr inż. Jerzego Litwina historyczną banderę m.s. „Piłsudski", która wzbogaci zbiory Muzeum. Warto przypomnieć, że od grudnia 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Centralnego Muzeum Morskiego, Rady Muzeum, Towarzystwa Przyjaciół CMM oraz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego podniósł rangę zarządzanej przez dr inż. Jerzego Litwina instytucji do Narodowego Muzeum Morskiego.


Kolejnym punktem zebrania było nadanie tytułów Honorowego Członka PTN oraz wręczenie innych wyróżnień. Tradycją Walnych Zebrań jest uczczenie pamięci wiceadmirała Kazimierza Porębskiego i składanie kwiatów pod jego pomnikiem, który znajduje się przed budynkiem Wydział Nawigacji AM. I tym razem wszyscy uczestnicy Zebrania udali się przed pomnik, a kwiaty złożyła pani Podsekretarz dr hab. Dorota Pyć w towarzystwie Rektora-Komendanta AMW kontradmirała dr inż. Czesława Dyrcza i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. Andrzeja Królikowskiego.


Zebrani goście i członkowie PTN wysłuchali wykładu kmdr por. dr Bartłomieja Pączka pt. „Amunicja chemiczna zatopiona w Bałtyku – skala problemu". Referat pokazał efekty międzynarodowego projektu CHEMSEA w którym wzięło udział 11 instytucji rządowych i badawczych z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Litwy oraz Polski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie (lider projektu), Akademia Marynarki Wojennej i Wojskowa Akademia Techniczna). Zespoły badawcze uczestniczące w projekcie CHEMSEA podjęły się zadania zlokalizowania amunicji chemicznej w dotychczas niezbadanych rejonach w strefie i wokół Głębi Gdańskiej oraz Gotlandzkiej, oszacowania stężenia bojowych środków trujących i ich produktów degradacji w osadach dennych otaczających znaleziska, a także oszacowania ryzyka związanego z przypadkowym lub naturalnym uwolnieniem tych substancji do ekosystemu Morza Bałtyckiego.


Następnie uczestnicy Zebrania wysłuchali wystąpienia przewodniczącego PTN prof. dr Daniela Dudy, sprawozdań Komisji Rewizyjnej PTN oraz Sądu Koleżeńskiego. W związku ze śmiercią członka Zarządu PTN dr Eugeniusza Sitka, w głosowaniu wybrano kmdr por. mgr inż. Jarosława Apanowicza, który go zastąpi. Uzupełniono również skład Komisji Rewizyjnej, do której dołączył pan inż. Andrzej Stawski.
Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz poinformował, że Senat AMW podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa „w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu nauki i umacnianiu obronności kraju" profesorowi dr Danielowi Dudzie. Przewodniczący PTN będzie ósmą osobą, której Akademia Marynarki Wojennej nada tę godność.

 

slideshow-bottom

 

XXIV Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

XXIV Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego odbyło się w Gdyni dnia 20 października 2012 r. w auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

 

SPRAWOZDANIE

Otwarcie i przywitanie gości i członków Towarzystwa

Otwarcia XXIV Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego dokonał przewodniczący prof. Daniel Duda witając zaproszonych gości i członków Towarzystwa:
– kpt. ż.w. mgr inż. Anna Wypych-Namiotko, podsekretarz Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
– komandor Ryszard Sawicki, szef Pionu Wychowawczego Marynarki Wojennej, przedstawiciela Dowódcy Marynarki Wojennej RP,
– Marian Edmund Ząbek, prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP – Marszałek Związku,
– Stanisław Śliwa, Honorowy Członek PTN, nadbrygadier Związku Piłsudczyków RP,
– kpt. ż.w.b. wiceminister żeglugi Jerzy Uziębło, aktualnie sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,
– prof. kpt. ż.w. dr inż. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej oraz prezes Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej,
– dr inż. Jerzy Litwin, dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego, związany z Towarzystwem (Członek Honorowy) od czasów studenckich,
– mgr inż. Krzysztof Michnal, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,
– dr Barbara Pytko i Starszy Mechanik Okrętowy mgr inż. Zbigniew Pytko (prezes zarządu Rodziny Katyńskiej w Gdyni),
– kpt. ż.w. mgr Leszek Górecki, Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej,
– prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni wraz z współpracownikami,
– Starszy mechanik okrętowy mgr inż. Adam Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Starszych Mechaników Okrętowych,
– kpt. ż. w. Stefan Krella, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół „Daru Pomorza",
– mgr Leszek Stefański, wiceprezes (prawie 30 lat) i współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza", fundator między innymi insygniów rektorskich obecnej Akademii Morskiej w Gdyni,
– dr Fryderyk Tomala, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, dobry przyjaciel naszego Towarzystwa,
– Pani Ewelina Paszke, szef biura Wójta Gminy Kosakowo.
Przewodniczący powitał także grupę dyrektorów i przedstawicieli szkół: Alinę Mroczkowską, Marka Adrjanowskiego, Dorotę Hasse, Teresę Hinc wraz z mężem, Łucję Chaberek i innych, z którymi w codziennej pracy wspólnie z Centralnym Muzeum Morskim, ze statkiem-muzeum s/v „Dar Pomorza", Stowarzyszeniem Przyjaciół fregaty „DP", Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Mechaników Okrętowych oraz przedstawicieli Ligi Morskiej i Rzecznej, z którymi bywa, że ramię w ramię z Polskim Towarzystwem Nautologicznym prowadzą wychowanie morskie, szczególnie młodzieży.

Plan Walnego Zjazdu

Plan XXIV Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego:
I. Powitanie uczestników i zaproszonych gości XXIV Walnego Zjazdu PTN i otwarcie Zjazdu – przewodniczący PTN.
II. Wybór przewodniczącego Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
III. Nadanie godności i tytułów Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego,
IV. Referat kontradmirała dra inż. Czesława Dyrcza, członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego pt. „Dziewięćdziesiąt lat Akademii Marynarki Wojennej",
V. Referat ustępującego zarządu PTN wygłosił przewodniczący Towarzystwa prof. Daniel Duda,
VI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTN wygłasza przewodniczący Komisji kpt. ż.w. mgr inż. Anna Wypych-Namiotko,
VII. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTN wygłosił prof. Adam Wolski, wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego,
VIII. Poprawki do Statutu PTN referuje mgr Ryszard Toczek,
IX. Dyskusja,
X. Wybory do władz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.

Nadanie tytułu Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

Zebrani jednogłośnie poparli wniosek zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego o przyznanie godności i tytułu Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego niżej wymienionym:
– Admirał Floty Tomasz Mathea, dowódca Marynarki Wojennej RP,
– Marian Edmund Ząbek, prezes Związku Piłsudczyków RP, Marszałek Związku,
– Profesor kapitan żeglugi wielkiej Henryk Śniegocki z Akademii Morskiej w Gdyni.
Wręczenia aktu dokonali prof. Daniel Duda i kpt. ż.w. prof. Ryszard Wawruch, dotychczasowy I wiceprzewodniczący PTN, przy aplauzie zebranych.

Uhonorowanie Odznakami Pamiątkowymi MW RP

Następnie głos zabrał komandor Ryszard Sawicki, szef Pionu Wychowawczego Marynarki Wojennej, który poinformował, że na wniosek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego dowódca Marynarki Wojennej RP przyznał niżej wymienionym Odznaki Pamiątkowe Marynarki Wojennej RP:
– red. Tadeuszowi Jabłońskiemu,
– dr. inż. Jerzemu Litwinowi,
– dr. Fryderykowi Tomali,
– prof. Adamowi Wolskiemu,
Aktów dekoracji dokonał admirał Czesław Dyrcz wspólnie z komandorem Ryszardem Sawickim, a zebrani przyjęli je hucznymi oklaskami.

Odznaczenia Złotym Honorowym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP

Kolejno zabrał głos prezes Związku Piłsudczyków RP, Marian Edmund Ząbek, Marszałek Związku, który uhonorował za zasługi dla Związku Złotym Honorowym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP niżej wymienionych:
– kpt. ż.w Leszka Góreckiego (Gdynia),
– prof. Bolesława Hajduka (Gdańsk),
– prof. Piotra Jędrzejowicza ( Sopot),
– dra Ryszarda Mielczarka (Gdynia),
– dra Ryszarda Techmana (Szczecin).

Medal „Pro Mari Nostro" dla PTN

Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż.w. prof. dr inż. Andrzej Królikowski wraz z długoletnim przewodniczącym Ligi kontradmirałem Henrykiem Pietraszkiewiczem wręczyli Polskiemu Towarzystwu Nautologicznemu najwyższe wyróżnienie Ligi Morskiej i Rzecznej medal „Pro Mari Nostro" oraz okolicznościowy list datowany dnia 20 października 2012, w którym między innymi napisano: Patrząc na Państwa dokonania na polu naukowym, społecznym, jak i szeroko pojętej marynistyki nie sposób nie krzyknąć „chapeaubas"!. Polskie Towarzystwo Nautologiczne to niszowe, ale doskonale zarządzane, niezwykle kreatywne i płodne środowisko ludzi o wielkim potencjale intelektualnym.

Uhonorowanie ryngrafem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Ryngrafem Marszałka Józefa Piłsudskiego, ufundowanym przez członka Rady Brygadierów Związku Piłsudczyków RP – generała brygady Brygadiera Związku Daniela Dudę, za zbudowanie w Gdańsku Ośrodka Kultury Morskiej został uhonorowany:
– dr inż. Jerzy Litwin, Honorowy Członek PTN, dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Szef kancelarii wójta Gminy Kosakowo mgr Ewelina Paszke w imieniu wójta Gminy Kosakowo mgr inż. Jerzego Włudzika, wręczyła niżej wymienionym Medale 40 lat Gminy Kosakowo z prośbą o dalszą opiekę nad Ogólnopolską Aleją Zasłużonych Ludzi Morza imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie:
– mgr Alicji Mroczkowskiej – dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni,
– mgr. Markowi Adrjanowskiemu – dyrektorowi Gimnazjum imienia Błogosławionego Księdza Komandora ppor. Władysława Miegonia w Strzebielinie,
– mgr Łucji Chaberek – dyrektor Gimnazjum nr 4 imienia bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia w Gdyni,
– mgr Dorocie Haase – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 imienia kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,
– mgr Teresie Hinc – dyrektor Zespołu Szkół w Strzebielinie im. Karola Olgierda Borchardta.

Medale „Titanica"

Wyróżnienia (medal „Titanica") za dobrą pracę i współpracę z Towarzystwem otrzymali również dr Wojciech Szczurek (prezydent miasta Gdyni), dr Barbara Pytko i mgr inż. Zbigniew Pytko (prezes Rodziny Katyńskiej w Gdyni), mgr inż. Tadeusz Zielonko (dyrektor Stoczni Remontowej „Nauta" w Gdyni), mgr Leszek Stefański (wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza"), Naczelnik Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Matulewicz.

Pozdrowienia i życzenia

Pozdrowienia dla Polskiego Towarzystwa Nautologicznego i Zjazdu przesłali: ostatni prezes Związku Polskich Oficerów Marynarki Handlowej w Londynie Bolesław Pogorzelski (brał udział w ostatnim przedwojennym rejsie na „Darze Pomorza", oficer Polskiej Marynarki Handlowej, uczestnik konwojów), profesor Aleksander Walczak (Szczecin), dr Eligiusz Sitek (Gdynia), prof. Krzysztof Czaplewski, prezes European Group of Institutes of Navigation, prof. Elżbieta Marszałek, rektor Wyższej Szkoły Turystycznej w Szczecinie, organizator corocznych „Flisów Odrzańskich" i konkursów Ligi Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu", w organizacji których bierze także udział Towarzystwo Nautologiczne. Życzenia dla Zjazdu złożyli kontradmirał Czesław Dyrcz, komendant-rektor Akademii Marynarki Wojennej, przekazując dodatkowo dla Polskiego Towarzystwa Nautologicznego jubileuszowe książki Akademii Marynarki Wojennej, prof. Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni, przekazując kwiaty dla Zjazdu, oraz prezes Stowarzyszenia Starszych Mechaników Okrętowych mgr inż. Adam Stróżyk, który w przekazanym Liście Gratulacyjnym datowanym 20 października 2012 roku napisał: „Nasze ubiegłoroczne XXX-lecie działalności chyli czoła przed „Nautologią", która od 1957 roku inicjuje, prowadzi i popularyzuje wiedzę i historię rozwoju żeglugi, portów, gospodarki morskiej, a w szczególności kultury morskiej w całym zakresie. Działalność ta, to nieprzerwany strumień energii prekursora i twórcy".

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Conrada Korzeniowskiego, pod Tablicą Harcerskiego Kręgu Morskiego i pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego

Zgodnie z ustaleniem zarządu PTN w dniu 4 września 2012 roku, które miało miejsce przed Walnym Zjazdem, złożono kwiaty pod pomnikiem Józefa Conrada Korzeniowskiego (prof. Ryszard Wawruch, prof. Adam Weintritt, dr inż. Tadeusz Stupak), pod tablicą Harcerskiego Kręgu Morskiego – generała Mariusza Zaruskiego w kościele Stella Maris w Gdyni (prof. Daniel Duda, mgr Jolanta Bereżecka, mgr Stanisława Duda, mgr Michał Szajna, kpt. ż.w. inż. Jerzy Sochacki), a w dniu Walnego Zjazdu pomiędzy godziną 11.00 a 11.15 pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, w czym uczestniczyli wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania, zarówno członkowie jak i zaproszeni goście. Kwiaty od Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego złożył kpt. ż.w. mgr Roman Watras, współtwórca pomnika Admirała Kazimierza Porębskiego. Kwiaty złożyły także delegacje: Marynarki Wojennej RP, Urzędu Morskiego w Gdyni, Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej, Ligi Morskiej i Rzecznej, Gminy Kosakowo, Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Mechaników Okrętowych, dyrektor Alina Mroczkowska IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gdyni, dyrektor Teresa Hinc z Zespołu Szkół w Strzebielinie, oraz delegaci Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Łodzi i Szczecina.

Wybór przewodniczącego i Komisji Walnego Zjazdu

Dokonano wyboru przewodniczącego Walnego Zjazdu, którym jednomyślnie został zaproponowany przez Zarząd PTN sędzia Witold Kuczorski, dotychczasowy członek Zarządu Towarzystwa.
Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wybrano w następującym składzie: mgr Kaja Kwaśniewska-Klasa (przewodnicząca), kpt. ż.w. mgr inż. Piotr Bidziński (sekretarz) członkowie: ppor. Marynarki Wojennej mgr inż. Alicja Wasilewska, ppor. Marynarki Wojennej mgr inż. Małgorzata Pająk, mgr Jakub Szajna). Komisja ustaliła, że Walne Zebranie odbywa się zgodnie ze statutem i jest prawomocne w drugim terminie.
Komisję Wyborczą wybrano w następującym składzie: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Dega, komandor dr Bogumił Filipek, prof. dr inż. Henryk Śniegocki, red. Jerzy Drzemczewski. Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie: prof. dr hab. Zbigniew Machaliński (przewodniczący), dr Ryszard Mielczarek, dr Ryszard Techman.

Referaty

Referat pt. „Dziewięćdziesiąt lat Akademii Marynarki Wojennej" wygłosił kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, Referat Zarządu Towarzystwa za okres sprawozdawczy 16 X 2010 – 20 X 2012 wygłosił przewodniczący PTN prof. Daniel Duda (patrz „Nautologia" nr 149/2012).

Sprawozdania

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTN za okres 10.10.2008 do 20.10.2012 r. – zreferowała kpt. ż.w. mgr inż. Anna Wypych-Namiotko, która podkreśliła dobrą, gospodarną pracę Zarządu.
Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego (lata 2008–2012) przedstawił, z powodu nieobecności przewodniczącego, prof. Adam Wolski, który podkreślił, że w całej kadencji Komisja nie otrzymała jakiegokolwiek wniosku do rozpatrzenia. Informację w sprawie składu Rady Naukowej PTN złożył Walnemu Zjazdowi przewodniczący PTN, stwierdzając, że Zarząd powoła Radę na najbliższym zebraniu (12 listopada 2012 roku). Proponowany skład Rady: prof. Marcin Pliński, prof. Jan Kazimierz Sawicki, prof. Józef Lisowski, prof. Zbigniew Machaliński, prof. Tomasz Szubrycht, prof. Marek Grzybowski, prof. Elżbieta Marszałek, prof. Jerzy Przybylski, prof. Daniel Duda. Propozycja została przyjęta oklaskami.

Przyjęte uchwały i wnioski

Po dyskusji przyjęto następujące uchwały i wnioski:
1. Zachować dotychczasową pozycję „Nautologii", poprzez kontynuowanie programu związanego z działalnością naukową i edytorską redakcji. Jednocześnie zakończyć proces przejścia „Nautologii" na wersję elektroniczną. Zgodnie z umową pracę tę wykonuje Biblioteka Morska Akademii Morskiej w Szczecinie.
2. Rozwijać prace Komisji Historycznej Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Dążyć do przejęcia kontynuowania serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej".
3. Współpracować z Ligą Morską i Rzeczną przy organizacji „Konkursu Młodzież na Morzu" i „Flisu Odrzańskiego" celem popularyzacji tego szlaku wodnego, ożywienia żeglugi, turystyki, wychowania wodniackiego, zachowania tradycji i historii w programach edukacyjnych.
4. Kontynuować działalność naukową i wydawniczą, zarówno poprzez indywidualne jak i zbiorcze programy badawcze członków PTN.
5. Dążyć do dalszej rozbudowy organizacyjnej i kadrowej składu członkowskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozyskanie młodych członków i członków zagranicznych.
6. Prowadzić program wydawnictw okolicznościowych, związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.
7. Podjąć działania na rzecz budowy pomnika Marszałka J. Piłsudskiego w Gdyni, udzielać pomocy w prezentacji postaci Marszałka i jego dokonań,
8. Zakończyć realizację wniosku PTN (przygotować biogram, jak również prezentację postaci podczas sesji w Kosakowie), w sprawie położenia gwiazdy prof. dr. B. Kasprowicza – długoletniego przewodniczącego Towarzystwa i rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
9. Upamiętnić pierwsze przekroczenie równika w 1923 r. przez statek szkolny Szkoły Morskiej w Tczewie s/v „Lwów" poprzez wydanie książkowe (wznowienie książki: Daniel Duda, Zbigniew Urbanyi pt. Pierwszy w sztafecie wydanej przez Agencję Wydawniczo-Poligraficzną PROGRES, Bydgoszcz, 1992).
10. Upamiętnić postać generała Mariusza Zaruskiego poprzez działalność edytorską, kontakty ze szkołami noszącymi jego imię. Kontynuować obchody rocznicy męczeńskiej śmierci GENERAŁA w więzieniu NKWD.
11. Kontynuować współpracę z wszystkimi tzw. stowarzyszeniami morskimi, a głównie Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Stowarzyszeniem Starszych Mechaników Okrętowych.

Punkt: poprawki do Statutu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, które miał referować mgr Ryszard Toczek, nie został zrealizowany ze względu Statut, który uzależnia uchwalanie zmian jedynie przy kwalifikowanej obecności delegatów, co nie zostało spełnione.

Wybór władz Towarzystwa

Wybory władz Towarzystwa: uchwalono zgodnie z przyjętym regulaminem; głosowanie jawne, na wniosek Komisji Wyborczej.

Do zarządu PTN zaproponowano następujące kandydatury, co uczynił w imieniu Komisji Wyborczej jej przewodniczący prof. Henryk Śniegocki: Jerzy Brodowski, prof. Daniel Duda, kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, mgr Kaja Kwaśniewska-Klasa, dr Ryszard Mielczarek (sekretarz Redakcji „Nautologii"), prof. Jan Kazimierz Sawicki, prof. Marek Grzybowski, prof. Cezary Specht, prof. Ryszard Wawruch, dr Eligiusz Sitek, sędzia Witold Kuczorski, kpt. ż.w. mgr inż. Wiesław Piotrzkowski, prof. Bolesław Hajduk (redaktor naczelny „Nautologii"). Sala zaakceptowała skład jednomyślnie oklaskami.

Do Komisji Rewizyjnej (propozycję przedstawił przewodniczący Komisji Wyborczej prof. Henryk Śniegocki) wybrano kpt. ż.w. mgr inż. Annę Wypych-Namiotko (przewodnicząca), dra Bartłomieja Pączka (zastępca), prof. Zdzisława Kopacza, dr Tadeusza Stupaka, Jerzego Brodowskiego, co zaakceptowano jednomyślnie. Sąd Koleżeński (propozycje złożył przewodniczący Komisji Wyborczej prof. Henryk Śniegocki) wybrano w składzie: prof. Aleksander Walczak (przewodniczący), prof. Adam Wolski (zastępca przewodniczącego), prof. Elżbieta Marszałek i dr Ryszard Techman (członkowie).

XXV Walne Zebranie

Ustalono, że XXV Walne Zebranie zgodnie ze statutem Towarzystwa odbędzie się w dniu 18 października 2014 r. w siedzibie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. Ukonstytuowanie Zarządu, Rady Naukowej PTN, Kolegium Redakcyjnego, poszczególnych komisji odbyło się na pierwszym posiedzeniu w dniu 12 listopada 2012 roku.